Full screen

Digitale nyhedsbreve
Hver uge sender Kristeligt Dagblad omkring 100.000 digitale nyhedsbreve direkte til læsernes indbakker. Blandt modtagerne er nye såvel som loyale abonnenter samt kommende læsere.

Hver enkelt læser tilmelder sig det eller de nyhedsbreve, de finder interessante. Det gør, at Kristeligt Dagblads nyhedsbreve altid er relevante for læserne. Som annoncører kan I altså målrette jeres budskab til den helt rette målgruppe. 

Vi garanterer høje åbningsrater, som er med til at give opmærksomhed, kendskab og interesse for annoncens indhold.

Det er muligt at placere ét banner pr. nyhedsbrevsudsendelse.
Digitalt format i nyhedsbrev: 300 x 250

Pris pr. udsendelse pr. dag i alt 3.000 kr. ekskl. moms

Kontakt annonce@k.dk, og hør mere om vores mange nyhedsbreve.